MONAZITE

placeholder+image

Titan Hưng Thịnh: Monazit

Monazit là một khoáng vật phốt phát có màu vàng nâu đỏ chứa các kim loại đất...